VB MobileSummit 2016 - ShinyRedPhoto
Stage-1.Strategy Main Arena
#MobileSummit @VentureBeat

#MobileSummit @VentureBeat